Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Juridische Info Kopen en Verkopen Ruitelijke Ordening
Ruitelijke Ordening

 

Bron : Decreet van 18 mei 1999 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 1999) Inwerkingtreding : 1 mei 2000

 • Invoering van 'ruimtelijke structuurplannen' (= langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling) op 3 niveaus : gewest, provincie en gemeente
 • Deze structuurplannen worden concreet uitgevoerd in 'ruimtelijke uitvoeringsplannen'
 • Invoering van 'stedenbouwkundige verordeningen' (= voorschriften van stedenbouwkundige aard) en 'verkavelingsverordeningen'
 • Er wordt een voorkooprecht voorzien in bepaalde zones (nog af te bakenen) in voordeel van de overheid
 • Herziening van de procedure van 'onteigening ten algemenen nutte'
 • Er wordt een regeling voorzien voor 'planschade' (wie door de nieuwe plannen schade lijdt kan een vergoeding bekomen) en 'planbaten' (wie door de nieuwe plannen bevoordeligd wordt, bvb. wanneer landbouwgrond bouwgrond wordt, zal een batenheffing moeten betalen)
 • Elke gemeent zal beschikken over een plannenregister en een vergunningenregister
 • De bouwvergunning wordt vervangen door een 'stedenbouwkundige vergunning' : de werken die vergunningsplichtig zijn worden in het decreet opgesomd; de procedure werd gewijzigd en de termijn van verval bepaald op 2 jaar
 • De verkavelingsprocedure werd herzien
 • De geldigheidsduur van een 'stedenbouwkundig attest' wordt herleid tot 6 maanden
 • Invoering van een 'planologisch attest' voor zonevreemde bedrijven
 • Invoering van een ruime informatieplicht voor de notaris (zie hieronder) en al wie een onroerend goed verkoopt
 • belangrijke opmerking voor eigenaars van bouwgrond in verkaveling van vóór 22 december 1970 : gedurende 90 dagen vanaf 1/5/2000 moeten de houders van verkavelingsvergunningen en de eigenaars van niet bebouwde percelen bouwgrond, gelegen in een verkaveling van vóór 22/12/1970 zich melden bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad of gemeente waar het perceel gelegen is. In het Decreet is immers een vermoeden van verval van dergelijke verkavelingsvergunningen ingebouwd, indien de geldigheid ervan niet wordt verdedigd binnen de 90 dagen. 

 

De notaris heeft een ruime informatieplicht ten opzichte van de kopers van een onroerend goed, de personen die huren voor méér dan 9 jaar en de vennootschap waarin een onroerend goed wordt ingebracht.
 • in de onderhandse overeenkomst tussen partijen ('compromis' genaamd) en in de notariële akte moeten een aantal vermeldingen opgenomen worden :
  • of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt
  • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (met dezelfde benaming als in het plannenregister)
  • of er voor het goed een dagvaarding werd gedaan in het kader van bouwovertredingen
  • of er een voorkooprecht op van toepassing is
  • de lasten en voorwaarden van de verkavelingsvergunning
 • aan de notariële akte moet een stedenbouwkundig uittreksel hangen
 • in zelfde akte moet de tekst van artikel 99 van het decreet volledig worden overgenomen
 • bij rechterlijke beslissing tot herstel, moet een afzonderlijke akte worden opgemaakt, waarin de nieuwe eigenaar de verbintenis aangaat het herstel uit te voeren (+ afschrift ervan naar de stedenbouwkundige inspecteur)
 • bij planbatenheffing moet een afschrift van de akte gestuurd worden naar de bevoegde ambtenaar
 • in de publiciteit voor de verkoop van een onroerend goed, moeten zelfde inlichtingen worden opgenomen
Meer info te verkrijgen bij elke notaris.