Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Juridische Info Familiaal Wettelijk Samenwonen (1/1/2000)
Wettelijk Samenwonen (1/1/2000)

 

Bron : wet van 23 november 1998 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1999, blz. 786 e.v.) Invoering ervan bij Koninklijk Besluit van 14 december 1999 (Staatsblad van 24 december 1999) Inwerkingtreding : 1 januari 2000 Vanaf 1 januari 2000 kunnen twee (natuurlijke) personen (verwanten of niet en ongeacht het geslacht) die aan bepaalde vormvoorschriften voldoen genieten van het nieuwe systeem van 'wettelijk samenwonen' (rechten en plichten die andere samenwoners niet hebben).
 • verklaring van wettelijk samenwonen afleggen
 • niet verbonden zijn door huwelijk of ander wettelijk samenwoningscontract
 • meerderjarig en handelingsbekwaam zijn
 • geschrift, tegen ontvangstbewijs te overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats
 • inhoud van dit geschrift : datum van de verklaring, identiteit en handtekening van de beide samenwoners, de gemeenschappelijke woonplaats, de wil om wettelijk samen te wonen, eventueel vermelding van het samenwoningscontract dat partijen bij een notaris hebben opgemaakt.
 • niet van toepassing op :
  • vennootschappen
  • meer dan 2 samenwoners
 • drie dwingende wettelijke rechten :
  • bescherming van de gezinswoning en het huisraad : wie eigenaar is van de gezinswoning kan deze niet verkopen of hypothekeren zonder toestemming van de andere partner
  • evenredige bijdrage in de laste van het samenwonen, door elk van de partijen, volgens de inkomsten
  • principiële hoofdelijkheid voor de schulden ten behoeve van de samenwoners of voor de opvoeding van de kinderen, die in de gezinswoning wonen
 • goederen van de samenwonenden: de wet voorziet een stelsel van scheiding van goederen met onverdeeldheid van de goederen, waarvan geen bewijs van eigendom kan worden voorgelegd (elk 1/2 dus)
Eventueel kan een patrimoniaal samenlevingscontract worden opgemaakt (notarieel), zonder dat de wettelijke regels van erfrecht en ouderlijk gezag (en voogdij) daardoor kunnen worden omzeild. Uiteraard mag ook de openbare orde daardoor niet worden verstoord. Het vereist dus wel de tussenkomst van een notaris.
 • de Vrederechter (van de laatste gemeenschappelijk woonplaats) kan (voor de duur van het samenwonen) dringende voorlopige maatregelen opleggen wanneer de verstandhouding verstoord is : vb. omtrent de gezinswoning (wie verder mag blijven bewonen), de persoon en goederen van de kinderen. Deze maatregelen eindigen dus bij opzeg van het samenwonen.
Bij het einde van het samenwonen, anders dan door huwelijk of overlijden van één der partijen, dus bij opzeg van het samenwonen door één of beide partijen, wordt dit bij geschrift medegedeeld aan de burgerlijke stand. Ingeval van éénzijdige opzeg wordt dit geschrift betekend aan de andere partij (door de ambtenaar van de burgerlijke stand), op kosten van de partij die de opzeg doet. Meer info te verkrijgen bij elke notaris.