Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Juridische Info Familiaal Testamenten
Testamenten

 

Testamenten

Hierna volgt wat uitleg over testamenten.
Meer info is te verkrijgen bij de Koninklijke Federatie van het  Belgisch Notariaat te 1000 Brussel, Bergstraat 32-34 of op de website ervan www.notaris.be

 

Definitie:

Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek is een testament "een steeds herroepbare akte, waarbij de erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt".
Een erflater is een persoon die een bepaald vermogen nalaat.
De erflater kan voor het geheel (algemeen legaat) of voor een gedeelte (bijzonder legaat) van zijn/haar goederen een regeling treffen. Een testament kan steeds herroepen worden, er kunnen beschikkingen aan toegevoegd worden of er kan zelfs een geheel nieuw testament opgesteld worden.
Het is immers het laatste testament dat telt...

 

Wie kan een testament opmaken?

Iedereen die gezond van geest is, door de wet niet onbekwaam verklaard en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, kan zelf bepalen hoe na zijn overlijden zijn goederen zullen verdeeld worden. Een minderjarige van 16 jaar zal slechts een legaat kunnen maken over maximum de helft van de goederen waarover hij beschikt, en als zijn beide ouders nog leven, zelfs maar over een vierde van zijn vermogen. Vanaf 18-jarige leeftijd kan elke persoon over het geheel van zijn goederen beschikken. Een hoge leeftijd speelt geen rol, indien men maar gezond van geest is.
Of hij dezelfde gezondheid van geest zal hebben de dag van zijn overlijden maakt niets uit.

 

Wie kan erven?

Minderjarigen of onbekwaamverklaarden kunnen in principe wel erven. Daarentegen belet de wet sommige personen om bij testament te erven. Zo zal iemand die nog niet verwekt is op het ogenblik van het overlijden van de erflater niet kunnen erven.
Daarentegen zal een ongeboren kind dat levensvatbaar geboren wordt wél erven. 

Vorm:
Hoe kan een testament worden opgemaakt?
Er zijn 3 soorten testamenten : het openbaar testament, het eigenhandig testament en het internationaal testament


Het openbaar testament

Is een notariële akte, die verleden wordt voor twee notarissen of één notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen.
De erflater dicteert zijn testament aan de notaris in aanwezigheid van de twee getuigen.
Deze vorm is noodzakelijk voor personen die niet kunnen schrijven. Het is gebruikelijk dat de erflater bij het dicteren gebruik maakt van een nota die hij vooraf zelf, meestal in overleg met de notaris, heeft opgesteld. Deze vorm is dus zeer aanbevelenswaardig wanneer de testateur onzeker is over de geldigheid van zijn schikkingen.
Het gedicteerde gedeelte van het testament schrijft de notaris nog steeds eigenhandig. Typen of laten noteren is verboden.
Nadien wordt het testament door de notaris voorgelezen en door allen ondertekend.

Het internationaal testament

Dit wordt door de erflater aan de notaris aangeboden, die in tegenwoordigheid van twee getuigen er een verklaring over opmaakt.
De getuigen zijn absoluut noodzakelijk en kunnen niet vervangen worden door een tweede notaris.
Het internationaal testament moet schriftelijk opgesteld worden, maar moet niet noodzakelijk door de erflater zelf geschreven worden, een familielid of vriend mag dit in zijn plaats doen.
De taal waarin het geredigeerd wordt speelt geen rol. Het mag worden getypt.

Het eigenhandig (of onderhands) testament

Zoals het woord zegt, wordt dit testament volledig van de eerste tot de laatste letter eigenhandig door de testateur geschreven, gedateerd en ondertekend. Hier zijn geen getuigen bij nodig.
Essentieel is dat het door de testateur zelf geschreven is. Laten schrijven of typen is uit den boze. Hoe of waarop het wordt geschreven is niet belangrijk. Alle voorwerpen zijn toegestaan: een blad papier, een omslag, een stuk hout...
Wel moet men er rekening mee houden dat het testament na overlijden aan een notaris zal aangeboden worden.
Het mag geschreven worden met een vulpen, potlood of stift.
Toevoegingen, woorden over andere heen geschreven en/of postscripta zijn toegelaten.
Beter is het een ordelijk en overzichtelijk werkstuk op te stellen. Eventueel schrijft men het eerste ontwerp volledig opnieuw.
Tweede vereiste is dat de erflater zijn testament dateert en vermeldt waar het werd opgemaakt.
De datum is voldoende. Het uur kan nuttig zijn als er meerdere testamenten zouden bestaan. Aan de hand van de datum zal later kunnen nagegaan worden of de erflater op dat ogenblik bekwaam was om een testament te maken.
Wanneer er meer dan één testament is, zal er moeten nagezien worden welk het laatste is en of dit al dan niet vorige testamenten herroept of eenvoudigweg aanvult.
Tot slot moet het testament door de erflater zelf ondertekend worden. De gebruikelijke manier van ondertekenen volstaat.
Best wordt er ook voor gezorgd dat de tekst, datum en handtekening bij elkaar aansluiten.

 

Inhoud:

De inhoud moet een duidelijke en exacte weergave zijn van de wil van de erflater. Immers na zijn overlijden rest enkel de geschreven tekst en kan hijzelf geen toelichting meer geven.
Het zou jammer en misschien zelfs pijnlijk zijn, moest de interpretatie niet overeenstemmen met de wil van de erflater.
In een testament kan de erflater beschikken over zijn ganse vermogen of over een gedeelte ervan ten voordele van één of meer personen of instellingen, al dan niet in gelijke verhouding.
Best mogelijk: 30 % aan ..., 20 % aan ..., 10 % aan ...
Er moet duidelijk aangegeven worden welke personen bedoeld worden. Ook moet er worden voorzien wat er moet gebeuren indien bepaalde personen voor de erflater zouden overleden zijn. Gaat de erfenis dan naar de afstammelingen van deze vooroverleden personen of erven de andere legatarissen in hun plaats?
Instellingen moeten ook duidelijk aangewezen en omschreven zijn.
Al naar gelang van de inhoud, onderscheiden wij:

  • een beschikking over al de goederen die de erflater bij zijn overlijden nalaat : een algemeen legaat;
    ".. stel aan als mijn algemene legataris, mijn goede vriendin ....
  • een beschikking over een gedeelte van de goederen, roerend of onroerend : een legaat onder algemene titel ;
    " ... laat al mijn meubelen na aan mijn vriend ....