Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Juridische Info Familiaal Successierechten (algemeen)
Successierechten (algemeen)

 

Wat zijn successierechten?

Binnen de zeven maanden na het overlijden van een Belg of een rijksinwoner, moeten taksen betaald worden aan de Staat, de zgn. successierechten of erfenisrechten.

Deze taksen worden sedert 1997 verschillend berekend voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

De tarieven zijn afhankelijk van 1°) de samenstelling van het vermogen van de overledene (onroerende en roerende goederen) 2°) de woonplaats van de overledene (Vlaanderen, Brussel of Wallonië) en 3°) de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenamen.

Ook voor familiale bedrijven, VZW's en overheidsinstellingen gelden bijzondere tarieven (onder welbepaalde voorwaarden)

Wie vruchtgebruik erft, moet successierechten betalen op de waarde ervan

 

Zelf berekenen

In de tabellen hieronder vindt U de tarieven voor Vlaanderen sedert 1997. Op het Internet staan meerdere sites, waarop U de successierechten kan berekenen.

In rechte lijn, dus tussen echtgenoten en ouders en kinderen : sedert 1/1/1997
 
Op het erfdeel tussen 1 en 50.000 euro 3%
Van 50.000 tot 250.000 euro 9%
Vanaf 250.000 euro 27%
 
Op roerende en onroerende goederen afzonderlijk toe te passen. Voor familiale ondernemingen en vennootschappen geldt in welomschreven gevallen een bijzondere regeling (3%). De schulden worden eerste afgetrokken van de roerende goederen, tenzij ze uitsluitend te maken hebben met de onroerende goederen. Er is een vermindering van maximaal 20.000 Bef voorzien voor erfdelen die 50.000 euro niet overstijgen. Deze vermindering is degressief volgens de grootte van het erfdeel. Er zijn ook verminderingen wegens kinderlast.
 
Tussen samenwonenden (min. 1 jaar samenwonen + testament) : (sedert 1/1/2001) = identiek als gehuwden
 
Op het erfdeel tussen 1 en 50.000 euro 3%
Van 50.000 tot 250.000 euro 9%
Vanaf 250.000 euro 27%
 
Ook voor samenwonende broers en zusters. Hier geen splitsing tussen roerende en onroerende goederen. Ook geen verminderingen.
 
Tussen broers en zusters (niet-samenwonenden): (sedert 1/1/1997)
 
Op het erfdeel tussen 1 en 75.000 euro 30%
Van 75.000 tot 125.000 euro 55%
Vanaf 125.000 euro 65%
 
voor samenwonende broers en zusters :
 
Hier geen splitsing tussen roerende en onroerende goederen.
 
Tussen alle anderen: (sedert 1/1/1997)
 
Op het erfdeel tussen 1 en 75.000 euro 45%
Van 75.000 tot 125.000 euro 55%
Vanaf 125.000 euro 65%
 
Hier geen splitsing tussen roerende en onroerende goederen. Tarief toegepast op de totale som van de netto-erfdelen die door alle erfopvolgers van deze groep samen worden verkregen.
 
Bijzondere tarieven :
 
Legaten aan Vlaams Gewest & Gemeenschap 0%
Legaten aan administratieve overheden 6,6%
Legaten aan VZW's en gelijkgestelden 8,8%
 
Voor tarieven over geheel het land, klik op Tarieven Meer info ook op website Meer info
 
Vruchtgebruik ?
Wie vruchtgebruik erft moet successierechten betalen op de waarde daarvan. Dit wordt geregeld in het Wetboek der Successierechten. Voorbeeld : een weduwe erft meestal vruchtgebruik op de erfenis van haar overleden echtgenoot. Voorbeeld : een vriend erft soms een tijdelijk vruchtgebruik op de woning van zijn overleden vriendin. Vruchtgebruik betekent tijdelijk de gebruiksrechten (huis) of de vruchten (intresten) uitoefenen op de nalatenschap van de overledene. Tijdelijk is principieel tot het overlijden van de vruchtgebruiker (tenzij een kortere tijd werd bepaald in het testament). De erfgenaam die de eigenlijke eigendom van dit goed erft ('blote eigenaar' genoemd) moet dus wachten tot het einde van het vruchtgebruik om zijn erfdeel in volle eigendom te kunnen krijgen. Hoe jonger de vruchtgebruiker is, hoe groter de waarde van dit vruchtgebruik. De waarde van dit vruchtgebruik wordt als volgt berekend voor de betaling van de successierechten :
 
Leeftijd van de vruchtgebruiker
Coëfficiënt toe te passen op de volle eigendom van het goed
 

Minder dan 20 jaar

72%
Tussen 20 en 30 jaar 68%
Tussen 30 en 40 jaar 64%
Tussen 40 en 50 jaar 56%
Tussen 50 en 55 jaar 52%
Tussen 55 en 60 jaar 44%
Tussen 60 en 65 jaar 38%
Tussen 65 en 70 jaar 32%
Tussen 70 en 75 jaar 24%
Tussen 75 en 80 jaar 16%
Boven de 80 jaar 8%
 
Voorbeeld : wanneer een weduwe vruchtgebruik erft over een woning van de man, met een waarde van 100.000 euro en zij is ten tijde van het overlijden van de man 66 jaar oud, dan is de waarde van het vruchtgebruik gelijk aan 100.000 x 32% = 32.000 euro. Degene die de blote eigendom erft van de goederen waarop voormeld vruchtgebruik uitgeoefend wordt, betaalt dan successierechten op het verschil tot 100%. In het voorbeeld hierboven 100.000 x 68% = 68.000 euro. Voor tijdelijk vruchtgebruik is de waarde gelijk aan de huurwaarde van het goed (waarop het vruchtgebruik slaat), vermenigvuldigd met de termijn waarvoor het vruchtgebruik werd voorzien. Vb. 400 euro x 60 maanden (=5 jaar vruchtgebruik) = 24.000 euro waarde van het vruchtgebruik.