Rol van de notaris Menu

Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Algemene Info Rol van de notaris

ALGEMEEN

De wet vereist de tussenkomst van een Notaris bij o.m. volgende vastgoedtransacties:

 • verkoop, uit de hand of openbaar (vrijwillig of gerechtelijk)
 • schenking, ruiling, verdeling, afstand (vb. bij echtscheiding)
 • vestiging erfdienstbaarheden, (langdurige) huurcontracten, onroerende leasing
 • erfpacht en opstalrecht
 • inbreng in vennootschap of in huwgemeenschap
 • hypothecaire leningen en kredietopeningen, hypothecaire volmachten
 • overgang bij overlijden, schrapping van hypothecaire inschrijving

BIJ VERKOOP UIT DE HAND

PRINCIPES

 • zoek eerst de geschikte woning / grond / appartement
 • Uw keuze is bepalend voor het verder leven in gemeenschap (straat / mede-eigenaars)

WAAROP LETTEN

1. informatie inwinnen bij notaris, bank, buren, architect …

 • gratis info bij notaris, vrije keuze van notaris (best schriftelijk vastleggen)
 • technische info:
 • wat is het bouwjaar?
 • welke uitrusting / nutsvoorzieningen zijn er voorhanden?
 • Is de CV ketel nog goed?
 • Wat is de oriëntatie tegenover de zon?
 • administratieve info :
 • ligt het eigendom in een onteigeningszone? een woonzone?
 • Kan ik er een garage bijbouwen? welke zijn de andere stedenbouwkundige voorschriften?
 • Ligt het eigendom in een zone waarop voorkooprechten van toepassing zijn voor de overheid (havengebied, natuurgebied, wooncode) of is de woning leegstaand sedert meer dan 1 jaar? (eveneens voorkooprecht voor de gemeente en de VHM)

juridische info :

 • zijn er erfdienstbaarheden in voor- of nadeel van het gekochte goed?
 • Is de oppervlakte correct? Bij twijfel landmeter inschakelen
 • Opgelet bij te groot voorschot (hypotheken nazien)
 • Werden alle eigenaars bij de verkoop betrokken?
 • Is het goed soms niet in beslag genomen
 • Is een homologatie door de Rechtbank nodig? Bvb. Bij verkoop door minderjarigen
 • Is het bosdecreet van toepassing?
 • Zijn er voorkooprechten van toepassing (wet op natuurbehoud en stedenbouw)
 • vrijwaring voor gebreken (10-j. aansprakelijkheid aannemer)

fiscale info :

 • hoeveel bedraagt het kadastraal inkomen (K.l.) ? Sedert mei 2001 controle van het K.I. bij aankoop aan verlaagd registratietarief (5%)
 • welke zijn de jaarlijkse lasten en taksen?
 • Welke zijn de fiscale gevolgen van de lening (ter financiering van de aankoop)

Economische info :

 • Wat is de juiste waarde van het huis ? (vergelijken)
 • kan ik een lening bekomen?

 

2. verzekering bij vroegtijdig vrijgebruik

wanneer U het gebruik krijgt van de woning vóór het verlijden van de akte verzekert U zich best direct tegen brand en andere gevaren

3. opschortende voorwaarden :

 • Indien U twijfels heeft bij de aankoop, vraag dan aan de verkopers opschortende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld :                                     
 • het bekomen van een lening (termiin?)(bedrag?)(intrest?)
 • de opmeting van de grond door een landmeter (prijs per m² bepalen)
 • het voorleggen van een gunstig bodemattest
 • dat het K.I. onder de 745, 845, 945 of 1.045 euro blijft (afhankelijk van het aantal kinderen ten laste), na de controle door het Kadaster

gevolg : de verkoop is uitgesteld totdat de voorwaarde zich heeft vervuld.

indien de aankoop niet doorgaat keert het voorschot terug naar de koper

4. wet Breyne : appartement of huis in opbouw

 • de promotor moet een voltooiingswaarborg door de bank voorleggen
 • de bouwvergunning en de eventuele financiering van de aankoop zijn opschortende voorwaarden
 • de promotor mag slechts factureren wat werkelijk is uitgevoerd (attest architect)

5. appartement:

 • lot van reservefonds-werkkapitaal
 • syndicus (afrekeningen) + algemene vergadering (beslissingen)

6. grond:

 • let op de kwaliteit van de ondergrond (sondering),
 • laat desnoods een afpaling uitvoeren (bij twijfel over de grenzen)
 • vraag bij aankoop van een bouwgrond een stedenbouwkundig attest nr. 1
 • lees de verkavelingsvergunning en de stedenbouwkundige voorschriften
 • wijziging verkaveling (75%)

7. erfdienstbaarheden : let op doorgang, uitweg, gemeenschappelijke ruiming enz…

8. splitsing : advies gemeenteraad (binnen 20 dagen na bericht notaris)

9. problemen :

 • verkoper gehaast, makelaar opdringerig,
 • afspraken best correct in compromis herhalen

(vb. gordijnen, tuinhuis, keukentoestellen e.d. vermelden)

10.  compromis : (of beter wederzijdse optie?)

 • bindend, dus alles vastleggen, best duidelijk zijn
 • de ontbindende clausule voorziet dat de koper zijn voorschot kwijt is (ingeval hij de verbintenissen niet tijdig naleeft)

11. verschil met eenzijdige verkoopoptie : bij een optie is slechts 1 partij gebonden

oplossing : ‘wederzijdse optie’ (2 partijen gebonden); voordelen (geen registratie na 4 maanden; geen verbreking via Rechtbank nodig)

EERSTE FASE: COMPROMIS

 • definitie : het voorlopig vastleggen van de verkoop (onderhands), doch bindend voor beide partijen
 • taak van notaris
 • zoals hierboven en vóór de compromis wanneer notaris tijdig geconsulteerd werd
 • anders idem na de compromis
 • bijzondere aandacht voor 'bodemsaneringsdecreet' + 'bodemattest' - bij vervreemding van onroerende goederen en rechten - in Vlaanderen, - attest afgeleverd door OVAM (formaliteiten) – opschorting van de verkoop zolang het attest niet voorhanden is - oriënterend bodemonderzoek - beschrijvend bodemonderzoek - saneringsplan (+ bankwaarborg) - saneringsplicht en –aansprakelijkheid
 • bijzonder aandacht voor het decreet 'Ruimtelijke Ordening' vanaf 1 mei 2000 en het ‘stedenbouwkundig uittreksel’ (tijdelijk uitgesteld)
 • waarborgen voor de koper :
 • blokkering van het voorschot op notariskantoor
 • gratis ongevallenverzekering tot 5.000.000 frank (bij overlijden wegens ongeval tussen compromis en akte)
 • vrije notariskeuze zonder verhoging van de kosten (in compromis vastleggen)

 

TWEEDE FASE: DE NOTARIELE AKTE

 • termijn: max. 4 maanden tussen compromis en akte (i.v.m. registratieplicht)
 • wettelijke taken van de notaris :
 • nazicht van hypotheken, achterstal belastingen en BTW
 • nazicht van de bekwaamheid van de partijen
 • nazicht van de beschrijving van het verkochte goed
 • gebruik van belang (recht van voorkoop)
 • erfdienstbaarheden nagaan
 • brief aan de syndicus
 • vragenlijst gemeente
 • voorkooprechten VLM, VHM, gemeente, OCMW, havenbedrijf …
 • 'splitsing'-procedure
 • formaliteiten 'Wet Breyne'
 • na akte : registratie + overschrijving op hypotheekkantoor (verkoopakte)
 • inschrijving op het hypotheekkantoor (leningsakte) gevolgen…

 

KOSTEN Opm. vanaf 1/1/2002 :
a) alles in EURO
b) Notariële ereloonbarema’s ook aangepast aan de Euro

 

 • registratierechten : 5% of 10% in Vlaanderen

            6 of 12,5% in Brussel en Wallonië

            5 % onder volgende cumulatieve voorwaarden :

                        a) bij eerste aankoop,

                        b) verplichting tot bewoning (= domicilie in het aangekochte huis nemen)

                                    binnen 3 jaar na aankoop (3 jaar zonder onderbreking)

c) K.I. lager dan € 745

€ 845 bij 3 of 4 kinderen,

€ 945 bij 5 of 6 kinderen,

€ 1.045 bij 7 en meer kinderen)

vrijstelling of ‘abattement’: de eerste € 15.000 is onbelast indien het een eerste aankoop betreft van een natuurlijke persoon, voor de inrichting van een gezinswoning binnen de 2 jaar na de aankoop (woning) of 5 jaar (bouwgrond)(voordeel = € 1.500 of € 750)

meeneembaarheid of ‘rugzakje’ : tot maximaal € 12.500 kan je de registratierechten, betaald bij een vorige aankoop van een gezinswoning, recupereren voor zover de nieuwe aankoop van een gezinswoning geschiedt binnen de 2 jaar vóór of na de verkoop van de eerste gezinswoning (d.w.z. dat je alléén het supplement daarboven dient te betalen bij de nieuwe aankoop)

 • BTW bij nieuwbouw: 21 % (bij aankoop op plan)
 • notarieel ereloon volgens tarief (degressief = dalend percentage)
 • Vaste kosten (neerlegging hypotheekkantoor, opzoekingen, …)

Eventueel te vermeerderen met

 • opmetingskosten, kosten van de basisakte of verkavelingsakte
 • extra bijlagen aan de akte (plans enz…)

opmerking:

 • teruggave van 60% der betaalde registratierechten bij herverkoop binnen 2 jaar (indien aankoop geschiedde aan het niet-verminderd tarief)
 • verkoop onder BTW-stelsel tot 31/12 van het jaar na dat van de  eerste ingebruikneming  (voordeel : verkoper recupereert de betaalde BTW bij zijn aankoop / nadeel : hogere kost voor de kopers)

 

BIJ OPENBARE VERKOOP

 • zie bijzondere voorwaarden + procedurekosten
 • raadpleeg de verkopende notaris

BIJ KREDIETOPENING / LENING
De tekst zelf komt van de bank, dus raadpleeg de bank ingeval er iets onduidelijk is.

De Notaris heeft als taak :

 • authenticiteit verlenen aan de overeenkomst (gevolg : fiscale aftrek)
 • een uitvoerbare titel aan de bank te bezorgen

Kosten :

 • registratierechten : 1%
 • loon volgens tarief (verschil tussen 'Iening' en 'kredietopening')
 • hypothecaire inschrijving : 0,3% + loon hypotheekbewaarder (geïndexeerd)
 • vaste kosten (opzoekingen, …)

Eventueel te vermeerderen met :

 • kosten dossier van de bank
 • kosten schatter van de bank
 • bijkomende hypotheek op tweede eigendom, handelszaak, schip …
 • extra bijlagen aan de akte